Trivelig grønske i Stamsund

lm09-051Landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne i Stamsund var en positiv opplevelse. Med over 50 delegater og et titalls observatører fra ut og innland var det et av de største i partiets historie, og et klart bevis på at partiet er på vei mot nye høyder. Stamsund i Lofoten var valgt ikke minst fordi motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er tenkt å bli en av MDGs hovedsaker i årets valgkamp.

Partiledelsen har holdt et høyt tempo fram mot dette landsmøtet. I november ble en ny logo vedtatt på et ekstraordinært landsmøte og på agendaen i Stamsund sto både nye vedtekter, nytt prinsipprogram og handlingsprogram foran stortingsvalget.

En så omfattende saksliste krever streng møteledelse, og mange av landsmøtedeltakerne syntes åpenbart at såvel partidemokratiet som forsvarlig saksbehandling ble skadelidende under tidspresset. Prosessen fram til nye programmer skulle foregå på partiets nettforum, men mange hadde ikke kjent til dette eller hadde problemer med å logge seg inn, og fortsatt finnes det faktisk folk som ikke har – eller ikke vil ha – adgang til internett.

Det ble påtalt at prosessen ikke har vært god nok, og at de nye programmene har store huller feks. på kvinnepolitikk og utenrikspolitikk. Noen kvinnepolitiske punkter ble i all hast bakt inn i handlingsprogrammet på søndag (8. mars!) men kandidatene til landstyret nektet å svare på spørsmål fra salen om sitt syn på EU . EU-motstanden har vært en av bærebjelkene i MDG siden oppstarten for tjue år siden, men antallet tvilere og tilhengere har økt de siste åra, og minst ett av landsstyremedlemmene er kjent som tilhenger av norsk EU-medlemskap

Okke som er kom vi etterhvert gjennom behandlingen av prinsipprogrammet, som har grundige drøftinger av miljø- og klimaspørsmål som hovedelementer. På disse punktene var det liten dissens, men noen formuleringer ble strammet inn av landsmøtet, herunder motstanden mot genmodifiserte organismer.

Det nye programmet har sterkere fokus på dyrevernspørsmål enn det tidligere, med krav om avvikling av pelsdyroppdrett og stans i all norsk hvalfangst, men med en åpning for småskala selfangst langs kysten. Det var tilløp til debatt om ruspolitikken; programkomiteens forslag gikk inn for avkriminalisering av alle rusmidler, men tok spesifikt avstand fra legalisering, og nevnte overhodet ikke de alkoholrelaterte rusproblemene. Dette ble utfordret både av folk som ville ha punktet fjernet (av taktiske grunner) og av dem som vil ha full legalisering, men men ingen av disse kritikerne vant fram.

Forsøk på å utsette behandlingen av prinsipprogrammet for å få tid til grundig debatt om handlingsprogrammet ble effektivt avvist. Ikke overraskende tok programdebatten lenger tid enn de to timene som var avsatt, selv med drastiske innskrenkinger i forsamlingens mulighet for å ta ordet. Handlingsprogrammet måtte utsettes til siste møtedag, og ble gjennomført fullstendig uten at landsmøtet kunne diskuterer de ulike forslagene. Her var det bare avstemninger: pang, pang, pang.

Partiledelsen – som i sin helhet fikk fornyet tillit, uten motkandidater – kan altså ikke beskyldes for å være handlingslammet. Men selv om den energiske framgangsmåten gir resultater i form av en mere effektiv organisasjon og raskt økende medlemstall, må tendensene til maktmisbruk og overkjøring av medlemmene tøyles, dersom partiets indre liv skal unngå å bli skadelidende.

Reklamer

17 kommentarer (+add yours?)

 1. Lisa
  mar 09, 2009 @ 20:01:37

  Takk for interessant oppsummering!

 2. Sondre
  mar 09, 2009 @ 21:54:22

  Takk for LM, Jan!
  Først må jeg påpeke at kandidatene til landsstyret ikke nektet å svare på spørsmål om EU-standpunkt. Jeg stemte selv for at kandidatene skulle få svare, men ble nedstemt av landsmøtet. Så den kritikken er jeg ikke enig i. Noe av den andre kritikken du kommer med, synes jeg dog er relevant. Vi hadde mye på agendaen på kort tid, men jeg mener vi har lagt et meget godt utgangspunkt foran stortingsvalget.

 3. Jan Bojer Vindheim
  mar 10, 2009 @ 12:44:26

  Du husker nok rett, Sondre, og begrunnelsen var vel tidsnød også her. Men salen stemte vel slik etter oppfordring fra dirigenten, selv LS-medlem?

 4. Sondre
  mar 10, 2009 @ 13:39:47

  Joda, men at dirigenten er LS-medlem, betyr ikke at LS som helhet hadde tatt et standpunkt til forslaget.
  Men, men: Vi ble noen erfaringer rikere på dette landsmøtet, og jeg tror det styrker oss som parti. Nå retter vi blikket mot en knallhard valgkamp – MDG er på fremmarsj!

 5. Jan Bojer Vindheim
  mar 10, 2009 @ 13:42:30

  Absolutt. Og min kritikk er ment å bidra til å gjøre partiet bedre.

 6. Sondre
  mar 10, 2009 @ 16:22:34

  Kritikk er helt nødvendig for å bli bedre, så her er vi på linje.

 7. Bjørn Hugo
  mar 10, 2009 @ 17:40:52

  At partiet er styrket av å fjerne demokrati og debatt har jeg store vansker med å forstå. Dette LM var farse og en skandale.

 8. Øyvind Strømmen
  mar 10, 2009 @ 20:00:46

  Som Sondre er inne på nekta ikkje LS å svara på spørsmål om sitt EU-syn. Det var landsmøtelyden som tok den avgjersla, i eit allereie pressa program, eit press som hadde oppstått mykje grunna svak møtekultur og dårleg førebuing frå eit relativt lite mindretal av delegatane. Samstundes spela både ambisiøse målsetjingar frå landsstyret si side og det enkle faktum at møtet var i Lofoten – og difor vart avstutta i båe endar – inn.

  Det ideelle hadde sjølvsagt om både tida og førebuingane var betre.

  Eg voner på og vil arbeida for at det skal verta fleire seminar og samlingar frametter. Det trengst både for skuleringa sin del, for den formelle debatten sin del og ikkje minst for den uformelle debatten sin del. Som Sondre seier er me vorte nokre erfaringar rikare, og også eg trur det styrker oss som parti og at det vil vera med på å gjera landsstyret sitt arbeid betre.

  Når det gjeld EU: Mitt eige EU-syn har eg tidligare gjort greie for blant anna på min eigen blogg, og også på partiet sitt interne nettforum og i løpet av ei tale under partiet sitt jubileumsarrangement i Oslo. Det burde vera relativt godt kjent for dei fleste av landsmøtedelegatane.

  I MDG har eg har møtt både ja-folk og nei-folk og mange av dei som seier: «Dette er ikkje viktig for meg» eller «Eg veit eigentleg ikkje kva eg meiner».

  Eg meiner er tent med både breidde og takhøgd i dette spørsmålet, og synest det nye partiprogrammet er godt også når det gjeld EU-saka.

 9. Øyvind Strømmen
  mar 10, 2009 @ 20:16:49

  Eit punkt til. Du skriv:

  «Prosessen fram til nye programmer skulle foregå på partiets nettforum»

  Dette er sjølvsagt riktig, men det har aldri vore landsstyret sin intensjon at prosessen berre eller i hovudsak skulle foregå der. Den viktigaste delen av førebuingane og diskusjonane må naturleg nok føregå i lokallaga. Difor har landsstyret også gjort sitt beste for å baka forslag frå lokallag inn i det endelege programutkastet som vart lagt fram for landsmøtet.

  Informasjon om programutkasta har vorte formidla både på nett og papir frå landsstyret, og det vart arrangert eit godt programseminar i samband med jubileumshelga. Likevel er det ikkje vanskeleg å sjå at fleire samlingar og seminar og endå meir arbeid i høve intern kommunikasjon er tvingande naudsynt.

 10. Audun Hjertager
  mar 11, 2009 @ 11:09:59

  Jeg ser problemstillingen, men tar ærbødigt av meg hatten for et uhyre effektivt landsstyre og landsmøte, på tross av (og takket være) svært engasjerte landsmøtedeltakere som har felles å brenne for gode saker.

  Landsstyret og landsmøtet behandlet samtlige mdg Hedmarks innspill til programmet. Noe ble levert i forkant av landsmøtet, ett ble behandlet som ordinært saksframlegg under landsmøtet, og ett ble behandlet spontant da LM åpnet for strykinger i programmet. Vi er strålende fornøyde med resultatet og behandlingen som jeg oppfatter kom gjennom ekte, ubyråkratisk og usedvanlig effektivt demokrati og styre.

  Jeg sitter igjen med en følelse av at det ikke skulle vært mulig å behandle forslag og kompromissforslag demokratisk for så mange saker på så kort tid. Men at det har fungert takket være et usedvanlig dyktig landsstyre som holder stor fart og høyt nivå i et rally på tross av manglende midler. Det la listen svært høyt for resten av organisasjonen, noe vi trenger for å utvikle partiet, ekspandere og få en bedre verden raskere.

  Gratulerer!

 11. Tobias Brennvik
  mar 11, 2009 @ 19:58:20

  Jeg har aldri vært så skuffa over mdg før.

 12. Brynmor Evans
  mar 12, 2009 @ 23:44:53

  Jeg synes at flere som sitter på sidelinja å surmuler over behandlingen og effektiviteten ved landsmøte, når de ikke har forberedt seg til et landsmøte, kun har seg selv å takke.

  Ellers så har jeg store problemer å sitte noen meter ved siden av folk som skal bitche seg gjennom et hel helg fordi deres tolkning av et vedtak i fjor ikke blir tatt til ettertetning av et helt landsmøte. Demokratiet bestemmer.

  Det er visse elementer av medlemmene våre som kan lære seg å bli voksne før de skal fortelle alle andre at de tar feil, og ikke er demokratiske. Mindretallets diktatur.

  Øyvind har helt rett; lokallagene kan aktivisere seg i debatten som foregår på nettet. Og medlemmer kan aktivisere seg selv, og ikke dra på handelsreise til India i flere måneder; noe som betyr å prioritere bort parti-arbeidet.

  Så har jeg sagt noe som skulle vært sagt for flere landsmøter siden. God kveld 🙂

 13. Tobias Brennvik
  mar 13, 2009 @ 18:10:44

  Svar til brynmor:
  Var ikke på LM08 personlig, men var på LM09, min kritikk går på hvordan LM09 reduserte partiets prinsipper betraktelig, i tillegg hvordan sentralleddet har fått for mye makt, dette er skremmende.

  Jeg ser et problem i at et prinsipprogram som har blitt jobbet frem gjennom samarbeid med mange medlemmer i tjue år skal bli erstattet med et som det har blitt arbeidet med i noen måneder, også problematisk er det å nekte å fremvise det gamle prinsipprogrammet slik at de som stemmer vet hva som blir fjernet.

  Nå har vi et svært mangelfullt prinsipprogram, flere saker har blitt borte, noe som vil gjøre det svært vanskelig i valgkampen hvis noen skulle interessere seg for hva vi står for og argumentasjonen for å lage nytt prinsipprogram var nettopp at det var vanskelig i valgkampen med det prinsipprogrammet vi hadde, uvisst hvorfor siden jeg personlig under de valgkampene jeg har deltatt i, aldri har hatt noe problem med prinsippene til de grønne, tvertimot var det prinsipprogrammet som trakk meg til partiet, noe jeg tror gjelder flere.

  Ved alle tidligere landsmøter jeg har deltatt på har det vært mulighet for debatt om programendringer noe som tidvis har ført til mye overtid på prossesene som har ført frem til MDG sitt politiske ståsted, jeg forstår argumentasjonen bak å prøve å stramme inn møteformen for å slippe å havne i tidsnød, men dette må balanseres veldig for å fungere uten unødvendig splid. Ved dette LM ble det lagt opp til at det skulle arbeides særdeles effektivt og at alle delegatene skulle være fullstendig klar over allt som skjedde,

  hva ville skjedd hvis ikke en kvinne reiste seg og påpekte mangelen i kvinnepolitikken i det nye programmet? Ville alle stemt for et prinsipprogram på 8.mars uten kvinnepolitikk? Hvilke andre deler av politikken vår er skadelidende som direkte følge av måten LM ble lagt opp?

  Svarene på disse spørsmålene vil presse seg frem i valgkampen når andre partier blir klar over våre nyervervede svakheter.

  Og selv om presentasjonen til de som ikke var enige i det som skjedde på LS ikke var like finpusset som LS sin argumentasjon imot debatt, betyr ikke dette at verdien av innholdet i standpunktene hadde noe med presentasjonen å gjøre. Jeg ble skremt da jeg så at LS hadde hengt ut Trondheimslaget i Landsmøtepapirene, dette mener jeg bidro til å skape en stemning under LM hvor Trondheimslaget sine forslag ble møtt av en forutintatt forsamling.

  Det burde også være en tankevekker at det eneste hullet i prinsipprogrammet som ble fyllt var den delen som omhandlet feminisme, de punktene jeg og flere andre satt natten til 8.mars og utferdiget er heller ikke tilstrekkelige i forhold til det som allerede var tilstede i vårt (nå tidligere) prinsipprogram.

  her er det (nå gamle) prinsipprogrammet vi hadde:
  http://www.mdg.no/program

  Jeg har mange andre punkter som går på LM, men vil ha meg frabedt alle personkarakteristikkene og andre ufine debatteknikker.

  Ha en skikkelig god kveld alle sammen!:P

 14. Øyvind Strømmen
  mar 14, 2009 @ 12:01:30

  «Hva ville skjedd hvis ikke en kvinne reiste seg og påpekte mangelen i kvinnepolitikken i det nye programmet? Ville alle stemt for et prinsipprogram på 8.mars uten kvinnepolitikk?»

  Godt mulig. Det gamle programmet, som var en blanding av både prinsipp- og arbeidsprogram, var også svært mangelfullt der. Og for den del på mange andre områder.

  Et mer interessant spørsmål: Hva hadde skjedd hvis et lokallag gjennom sin gjennomgang av sakspapirene fant at det manglet noe om ‘kvinnepolitikk’ (et dårlig begrep, men la gå), og så kom med forslag til landsmøtet om dette? Landsstyret hadde selvsagt innarbeidet dette i programutkastene sine, akkurat som vi innarbeidet haugevis av gode innspill fra lokallag og enkeltmedlemmer gjennom hele prosessen.

  Det er ikke bare landsstyret som har en viktig oppgave å gjøre foran landsmøtene. Det har også lokallagene, som må følge med på hva vi i LS driver med, og som må forberede endringsforslag der de opplever at det er viktig. Dersom noen savnet noe i programmet, var vi ikke aldri mer enn en e-post eller en telefon borte.

  Forslagene på ‘kvinnepolitikk’ – som LS også så verdien av å få inn i all hast – burde ha kommet som forslag lenge før. I de fleste organisasjoner jeg har arbeidet er det viktigste nasjonale arbeidet det som foregår i lokallagene før landsmøtene. Nasjonal partipolitikk er ikke noe man driver med to dager i året når man reiser på landsmøtet.

 15. Øyvind Strømmen
  mar 14, 2009 @ 12:02:45

  «var vi ikke aldri mer enn en e-post eller en telefon borte»

  Nå, det ble jo litt feil ;). Var vi aldri mer enn en e-post eller en telefon borte :).

 16. Brynmor Evans
  mar 14, 2009 @ 15:31:57

  Svar til Tobias:
  Jeg kritiserte ikke deg personlig, men om du føler/mener kritikken også «treffer» deg, får det så være. Da kritiserer jeg vel deg også da.

  Flertallet i fjor var enige om å jobbe frem nye programmer.
  Det er det utgangspunktet jeg hadde forutsett på dette LM og ble derfor meget overrasket at Trondheim kom med sitt forslag. Når flertallet forkaster Trondheim sitt forslag, uttaler man at sentralleddet har fått for mye makt.
  Det er vel heller at innholdet i forslaget til trondheim ikke henger på greip. At demokratiet i MGD har den makten de skal ha; forkaste forslag som ikke holder mål er demokrati.

  I MDG har vi et ekstremt demokratisk landsmøte. Folk utenfor partiet kommenterte at ; vi stemmer jo over alt. Er vi uenige, selv om prosessene, så stemmes det.
  Alt stemmes over; vi kan glatt bruke fem minutter med diskusjon og avstemming, om vi skal utsette møte med fem minutter. For å sette det på spissen.

  Derfor synes jeg at all kommentarer om manglende demokratisk sinnelag er noe tøv. Derimot finnes det manglende demokratisk og kollektiv innsikt hos noen medlemmer i partiet. Det er det som irriterer meg Tobias.

  Videre inviterte LS alle om å bidra i forkant av LM. På nettet har vi revolusjonert arbeidet med det nye forumet vårt. Lokallag og medlemmer har hatt all mulighet til å bidra på lokallagsmøter eller ta en privat diskusjon. Videre kan alle ha bidratt med sitt syn og man kunne ha foreslått hva som helst, og LM vil ha stemt over dette.

  Derimot kan det jo være medlemmer som ikke har hatt mulighet til å bidra, noen fordi de mangler lokallag og netttilkobling. Noen for at de har vært utenlansk. Uansett var vi enige om hvordan prosessen skulle foregå. Det at du Tobias ikke viste dette er jo kjedelig, men du kan ikke kreve at alt skal diskuteres på nytt, når vi har hatt en prosess på dette i forkant? Enten er man for eller imot et forslag; man skal ha satt seg inn i konsekvensene; før man stemmer.

  Du sier videre at Trondheim ble uthengt i forkant av LM, gjennom LM-papirene. Du mener at medlemmene før LM ble manipulert av LS? Jeg tror ikke det; det er flere punkter som LS-medlemmer i utgangspunktet ikke var for, eks. dyrevern. Hvis medlemmene ikke er enige i LS blir LS fort stemt ned, det viser all erfaring jeg har.
  Derimot er det veldig demoniske og paranoide tanker man kan lire av seg om LS, hvis man mener LS de facto er så onde som det hevdes. Ærlig talt.

  Nei det kan for all del ikke være slikt at LM sin motstand mot Trondheims forslag går på innhold. Det er jo selvsagt sllik at hele MDG er slemme mot Trondheim. Vi er alle i MDG noen slemminger som aktiv engasjerer oss i politiske intern-debatter.

  Hvis Trondheim eller andre i MDG fortsatt mener at prosessen var feil kan saken legges frem for kontrollkomiteen. Jeg er leder der, men vil selvsagt ikke behandle eller diskutere saken med KK, siden jeg har min klare mening om saken som dere sikkert har skjønt.
  Jeg er vel det man kaller inhabil i saken, med mine klare uttalelser i saken på dette forumet.

 17. Jan Bojer Vindheim
  mar 15, 2009 @ 12:51:08

  Nå var det flere forslag fra Trondheim. Jeg støttet det som gikk ut på å utsette behandling av nytt prinsipprogramtil neste år, for å få skikkelig tid til å drøfte handlingsprogrammet. Etter et landsmøtet er fullført er det min alvorlige overbevisning at det hadde vært lurt av Landsmøtet å slutte seg til dette.

  Slik det var ble handlingsprogrammet vedtatt på rekordtid og helt uten debatt , en lite ønskelig framgangsmåte etter mitt beskjedne syn. Heller ikke det nye prinsipprogrammet fikk den grundige drøfting det hadde fortjent, og må etter alt å dømme revideres på neste års landsmøte uansett.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: