Rasisme i teori og praksis.

Rudolf Steiner hevdet det er kvalitativ forskjell på menneskeraser, men var han rasist?

Ordet rasisme er i våre dager et skjellsord, og mangler ofte et presist innhold. Ingen vil vedkjenne seg å være rasist og ingen ønsker dette ordet brukt om folk og bevegelser de respekterer. Ikke dessto mindre flagrer begrepet kontinuerlig gjennom offentligheten.

Min partifelle Øyvind Strømmen har i en serie på tre blogg-innlegg (1 2 3) sammenholdt moderne forskningsresultater, som viser at rasebegrepet er ubrukelig på dagens mylder av menneskelige gen-kombinasjoner, med noen av de mere grumsete holdningene i norsk debatt.

De som har fulgt med i norsk kulturliv husker den hissige striden om Rudolf Steiners syn på raser som raste i Morgenbladet og andre medier etter utgivelsen av det første bindet av Tore Rems store Bjørneboe-biografi. I løpet av denne debatten ble det avdekket ikke bare at raseteorier er en sentral del av Steiners antroposofi, men også at flere framtredende norske antroposofer har vært ivrige antisemitter. Ikke dessto mindre insisterer Steiner-tilhengere som Peter Waage og Cato Schiøtz med flere på at Steiner ikke var rasist og at antroposofien er en ikke-rasistisk ideologi.

Internasjonalt knytter denne debatten seg opp til en serie artikler skrevet av tysk-amerikaneren Peter Staudenmaier. Staudenmaier, som er tilhenger av de sosial-økologiske teoriene til Murray Bookchin, berørte først temaet i en en artikkelsamling med brodd mot metafysiske tendenser i den grønne bevegelsen, (Ecofascism – lessons from the German Experience), og har siden gått nærmere inn på antroposofien spesielt.

Tidsskriftet Humanist trykte en av hans artikler i år 2000, noe som utløste et indignert svar fra Peter Norman Waage, en spydig replikk fra fra Staudenmaier og et nytt svar fra Waage

Staudenmaier fortsatte sine studier, og kunne i det religionsvitenskapelige tidsskriftet Nova Religio nr 3, 2008, dokumentere hvordan Steiner helt til sine siste år forkynte at de ulike menneskerasene gjennomgår en trinnvis utvikling, slik at nye og høyere utviklede raser erstatter de gamle. Et snautt år før sin død kunne Steiner derfor holde et foredrag om den åndelige betydning av hudfarge, der han hevdet at lys hud er et tegn på høyere åndelig utvikling enn mørk hud.

Steiner-tilhengerne har i sine svar systematisk forsøkt å bortforklare disse uttalelsene. Mange av dem er sensurert bort fra nyere utgaver av Steiners skrifter, og antroposofer arbeider aktivt for å fjerne henvisninger til Steiners raseteorier på Wikipedia i Norge og verden over.

Nå er det langt fra min hensikt å forsvare alle Staudenmaiers vurderinger. Både i sine angrep på Steiner og i sine angrep på andre økologiske strømninger som han og hans læremester Murray Bookchin misliker, kan Staudenmaier være svært urimelig. Han har da også møtt sterk motstand fra mange andre enn Steinertilhengerne.

Mitt hovedinntrykk av den antroposofiske bevegelsen er positivt, og jeg har ingen grunn til å tro at antroposofene i dag bærer på skjulte rasistiske tilbøyeligheter. Steinerskolene og Camphill-bevegelsen, har – så vidt jeg kjenner til – aldri hatt noen form for rasistisk praksis. Vi kan altså frikjenne Rudolf Steiner og hans tilhengere for å være rasister i den betydning at de skulle ha en rasediskriminerende praksis.

Men vi kan ikke frikjenne Rudolf Steiner for å ha presentert en rasistisk ideologi. Hvis det ikke er rasisme å hevde at folk med lys hud står på et høyere åndelig nivå enn folk med mørk hud, har begrepet overhodet ingen mening.

På den annen side er ordet rasisme befengt med ytterst negative assosiasjoner. Å karakterisere Steiner som rasist vil derfor gi et feilaktig inntrykk. Vel presenterte han en filosofi der rasetenkning var en integrert del, men det blir urettferdig å knytte ham og hans tilhengere til begrepet slik det brukes idag.

Min konklusjon er derfor at Steiner nok var en rasistisk tenker, men at han ikke har grunnlagt en rasistisk bevegelse.

29 kommentarer (+add yours?)

 1. Thebee
  jan 17, 2011 @ 16:22:40

  Nu är ju inte Staudenmaier en särskilt trovärdig källa vad gäller Steiner:

  http://thebee.se/comments/PS/Staudenmaier.html
  http://thebee.se/comments/PS/OnPS2004Paper.html

  För det komplexa sätt termen dyker upp i Steiners kommentarer, se http://waldorfanswers.org/ThreeConcepts.htm

  Se också http://waldorfanswers.org/OnSalonArticle.html

 2. Jan Bojer Vindheim
  jan 17, 2011 @ 18:19:15

  Nå er det heller ikke nødvendig å støtte seg til Staudenmaier for å slå fast at rasetenkning var en viktig komponent i Steiners verdensbilde, det holder å lese Steiners egne skrifter.

  Forøvrig later det ikke til at noen av de mange Steiner-vennlige kommentarene du viser til drøfter den artikkelen Staudenmaier har offentligjort i et fagfellevurdert religionsvitenskapelig tidsskrift.

 3. Thebee
  jan 17, 2011 @ 19:33:36

  Kolla igen.

 4. Jan Bojer Vindheim
  jan 17, 2011 @ 19:44:01

  Den første linken din viser til en artikkel der Staudenmaiers Nova Religio-artikkel er omtalt i ingressen, men der argumentasjonen deretter retter seg mot andre artikler han har skrevet. Nå har jeg, som tidligere påpekt, ingen interesse av å kjempe for Staudenmaier, heller ikke har jeg noen interesse av å kjempe mot antroposofien. Men som religionsforsker finner jeg artikkelen i Nova Religio full av interessante henvisninger til Steiners skrifter.

 5. predikeren
  jan 24, 2011 @ 20:51:14

  Det er da pussig å fokusere akkurat på Steiner. Du kunne ta hvem som helst, egentlig, fra den tiden, så mente de at noen raser var andre overlegne. Det var en tid hvor det vitenskaplige miljø snakket slik, og hadde flere varianter av liknende «rasistiske» tanker.
  «Skattkisten. Konversasjonsleksikon for skole og hjem», utgitt Oslo 1952, (min barndoms lesning) byr på langt verre lesning enn Steiners skrift om dette.
  Les f.eks. bind tre «Mennesket i søkelyset», her er fremstillinger vi nå ikke vedkjenner oss. Her tydeliggjøres dette med bilder, s 127, : (sitat) ..Sammenlikning mellom fotografiske portretthoder av lågtstående menneskeraser og fotografier av menneskeaper.
  1.og 2. (Bilde) Sammenligner Australier og ung sjimpanse. 3. og 4.(Bilde) Semlikidverg og gorilla. 5. og 6. (Bilde) Mbutu-dverg og orangutang. 7.og8. (bilde) Hottentott og orangutang. 9.og 10. (Bilde) Tasmanier og orangutang. 11. og 12. (Bilde) Busk-kvinne og orangutang.

  At vi i våre dager ikke er glad i Steiners tanker om dette, er like selvsagt som at vi ikke er på bølgelengde med våre egne vitenskaplige femtitalls tanker om dette.

 6. Jan Bojer Vindheim
  jan 24, 2011 @ 21:12:33

  Det er flere grunner til at jeg tok opp Steiners rasisme. Den utløsende faktor var den diskusjonen jeg kom opp i rundt bokmåls-Wikipedias artikkel om mannen. Og grunnen til at jeg anser meg kompetent til involvere meg der, er at jeg har studert teosofi og beslektede retninger til en mastergrad på NTNU. Jeg er rett og slett opptatt av fagfeltet. Så får andre skrive om raseteorier de måtte støte på andre steder.

  Både i teosofien og i dens avlegger antroposofien, er menneskets utvikling gjennom en serie (rot)raser et grunnleggende element. Steiners raselære er atskillig mere Europa-sentrert enn Blavatskys og Besants varianter, noe som utvilsomt bidro til Steiners avsky for Krishnamurti, og hans rangering av yoga og indisk filosofi generelt som tilbakefall i menneskelig utvikling i forhold til europeisk okkultisme.

 7. Thebee
  jan 24, 2011 @ 21:31:48

  För en utredning av det teosofiska begreppet «rotraser» av Steiner som antroposof: http://waldorfanswers.org/ThreeConcepts.htm

  Bästa hälsningar

 8. Jan Bojer Vindheim
  jan 25, 2011 @ 10:18:00

  Hele denne diskusjonen gjøres jo vanskelig av den måten rasebegrepene ble brukt på av ariosofer og nazister. Også ordet rasisme har, som jeg påpeker, en følelsesmessig ballast som gjør det stigmatiserende. Hverken teosofer eller antroposofer la det samme i disse begrepene som vi automatisk og ofte ureflektert gjør idag.

  Steiners skifte av terminologi (fra raser til kulturepoker) forhindrer likevel ikke at han og hans tilhengere tror på en menneskelig evolusjon over tid. En nødvendig konsekvens av dette synet er at noen menneskegrupper er mere avansert enn andre, og vil komme til enten å dø ut eller å fortsette å eksistere som en kuriøs reminisens.

  I motsetning til nazistene går heldigvis ikke Blavatsky og Steiner inn for systematisk diskriminering, langt mindre går de inn for å framskynde denne prosessen ved systematisk utryddelse av de menneskegruppene (evt. rasene) hvis rolle i utviklingen er forbi.

 9. predikeren
  feb 01, 2011 @ 20:15:21

  En verdensdel med herrefolk som skjøt indianere, plyndret urbefolkninger og kolonialiserte store deler av verden, med en 2000årig tradisjon av jødeforfølgelse og med en vitenskap som «målte skallene» på både andre og hverandre og som så på seg selv som den overlegne rase, skal ikke peke ut en enkelt syndebukk og legge alt på ham.
  Enhver må bedømmes ut fra sin tid. «Diskrimineringen» var i hele vår kultur lenge før nazismen. Før Rudolf Steiner ble født, arbeidet Wergeland her oppe i nord for å få vekk «jødeparagrafen» fra norges grunnlov. Han argumenterte varmt og sterkt, men likevel var det flertall i vårt storting mot å fjerne «jødeparagrafen». Dette var en 60- 70 år før Hitler tenkte over sakene, han tenkte vår kulturs tanker, men var noen hakk verre enn vi tålte.

  Som du treffende sier:
  «Hvis det ikke er rasisme å hevde at folk med lys hud står på et høyere åndelig nivå enn folk med mørk hud, har begrepet overhodet ingen mening.»

  Hvorfor underslår du da at det var et opplagt og selvsagt aksiom i hele vestens selvbilde! Det interessante er ikke at de fleste hadde slike holdninger, men det interesante er de få som sporadisk forsøkte en argumentasjon mot dette, og hvordan deres argumenter ble besvart!
  Den åndskamp som Wergeland var en del av, f.eks. og stortingets begrunnelse for å opprettholde «Jødeparagrafen».

 10. Jan Bojer Vindheim
  feb 01, 2011 @ 23:14:17

  jeg underslår ingen ting. Hvorfor ønsker du ikke at Steiners raseteorier skal komme fram i lyset?

 11. Thebee
  feb 02, 2011 @ 15:24:55

  «Den første linken din viser til en artikkel der Staudenmaiers Nova Religio-artikkel er omtalt i ingressen, men der argumentasjonen deretter retter seg mot andre artikler han har skrevet. »

  Nja, den första länken känkar visserligen till en artikel som bara i sig nämner Staudenmaiers Nova Relivio artikel i början, men den andra länken – http://thebee.se/comments/PS/OnPS2004Paper.html – är faktiskt en direkt kommentar till has Nova Religio artikel.

 12. Jan Bojer Vindheim
  feb 02, 2011 @ 15:52:46

  Lenken du gjengir til omtaler en artikkel fra 2004. Artikkelen i Nova Religio ble, som påpekt, trykt i 2008.

 13. Thebee
  feb 02, 2011 @ 16:21:31

  Han skrev den ursprungligen för en annan tidskrift, som inte tryckte den. Han gick då vidare till Nova Religio med den. Den ursprungliga och den slutgiltigt tryckta torde inte skilja sig så mycket från varandra.

 14. predikeren
  feb 04, 2011 @ 19:49:01

  Steiners tanker om dette er som tankene folk flest fra hans samtid hadde. Det må gjerne sies, men det er uredelig å late som om det var noe spesielt.

 15. Jan Bojer Vindheim
  feb 04, 2011 @ 20:29:57

  Steiner og hans tilhengere hevder jo nettopp at at hans tanker var og er spesielle. Steiner hevdet å skue en dypere sannhet enn vanlige dødelige. Enten må da rasetoriene representere denne dypere sannheten, eller så må hele Steiners filosof være en misforståelse.

 16. predikeren
  feb 06, 2011 @ 16:44:41

  Jeg tar ikke del i den type fundamentalistisk tankegang, enten den er pro eller anti, en eller annen isme, eller tro. Det løpet interesserer meg ikke.
  Vil du leke bokstavtro antimisjonær så værsågo, men jeg undres over at det antar både uredelig argumentasjon(ved fortielser av hva vitenskapen lærte bort på den tiden) og et heller enkelt, fattig mål (: å skulle «bevise» at Steiners lære er en misforståelse).
  Bortsett fra at Steiner var altfor selvgod, har han gitt oss mange verdifulle tanker. Jeg er veldig glad for at ikke alle tenkere erMarxistLeninister… fikk nokså ensidig pryl av dem i ungdomsårene.
  Jeg liker at folk tenker og deler med hverandre!
  Jeg har forresten lest boken din, og jeg likte den også, men den tok datteren min med da hun flyttet ut.
  Så når du bedriver ditt korstog mot en fyr som de fleste ikke har lest tankene til, men bare vet at hans navn er på en suspekt privatskole som de fleste ikke kjenner det pedagogiske innholdet til, og du da trekker frem det galeste i vår felles vitenskaplige fortid, som de fleste heller ikke kjenner, så får jeg lyst til å «sparke ben » på deg.(Selv om det sikkert bare irriterer)
  Jeg jobber i vår stolte enhetsskole og vet av lang erfaring at ofte har mobbeofre ikke annet alternativ igjen enn Steinerskolen.
  Jeg er lykkelig for den lille ventilen i vårt skolesystem. Så hvorfor tilrettelegge for videre mobbing av Steinerskoleelevene? Det er desverre det som skjer i praksis. Folk blåser Steiner en lang mars, men mobber skolebarna der fordi det er legalt å ensidig rakke ned på det Steiner sto for.

  Skal vi legge samme mål på den hellige, ufeilbarlige vitenskapen, så kan vi aldri tro på den, fordi den har så mange groteske feil i fortiden sin?

 17. Jan Bojer Vindheim
  feb 06, 2011 @ 20:59:08

  Snille deg, Prediker. Jeg er meg ikke bevisst å drive noe korstog mot være seg Rudolf Steiner, antroposofien eller Steinerskolene.
  Jeg forsker på teosofi og beslektede bevegelser og legger fra tid til annen noen av mine oppdagelser ut i denne bloggen. Og som forsker har jeg ingen annen agenda enn å finne fakta.
  Om du eller andre misliker at noen av uttalelsene til Steiner kommer for en dag, er ikke det mitt problem.

 18. predikeren
  feb 11, 2011 @ 22:33:18

  Nei, det bekymrer meg ikke.
  Men det er som når du lyser med en lykt i en skog og så påstår at det er informasjon av betydning at det er trær der, akkurat der hvor du lyser opp med lykten din. Og at du ikke tar stilling til at det er et lite utsnitt av skogen du lyser på, du er bare opptatt av at der hvor du har søkelyset, der er det trær.
  Det er den holdningen som bekymrer meg.

 19. Jan Bojer Vindheim
  feb 12, 2011 @ 13:18:40

  Dette synes jeg, med respekt å melde, er tull. Mitt blogginnlegg handler om akkurat det det påstår seg å handle om, hverken mer eller mindre.

 20. predikeren
  feb 12, 2011 @ 18:02:16

  Nettopp.

 21. Åja?
  feb 13, 2011 @ 11:17:23

  «Jeg er meg ikke bevisst å drive noe korstog mot være seg Rudolf Steiner, antroposofien eller Steinerskolene.»

  Hva med korstoget ditt på Wikipedia? Jeg ser du har systematisk herpet artikkelen på norsk om Rudolf Steiner og lagt inn totalt useriøse usakligheter som aldri ville blitt akseptert i et seriøst leksikon (jammen bra vi får et alternativ i Norsk Nettleksikon). Med henvisning til en venstreekstrem amerikaner som du innrømmer er urimelig (min vurdering er at han er klin gæren, helt useriøs og ute på et tullete enmannskorstog).

  «Jeg forsker på teosofi og beslektede bevegelser»

  Åja? Hvilken forskningskompetanse har du? Når det gjelder antroposofi fører du et svertings-korstog som ikke har noe med forskning å gjøre, hvor den vitenskapelige metoden består i selektiv plukking av sitater fra 1800-tallet tatt ut av sammenhengen.

  Det er underlig at en som har en sønn som både er steinerskolelærer og aktiv antroposof er så fiendtlig til antroposofien.

 22. Jan Bojer Vindheim
  feb 13, 2011 @ 15:09:16

  Det underlige her er etter mitt syn den totale mangelen på objektivitet som mange antroposofer legger for dagen. Jeg føler meg overhodet ikke fiendtlig overfor antroposofien eller Rudolf Steiner. At du, min anonyme venn, karakteriserer det som et korstog at jeg har forsøkt å bringe inn andre perspektiver enn dem de troende selv har, understreker mitt poeng.

 23. Åja?
  feb 13, 2011 @ 19:36:39

  Dine polemiske skriverier på Wikipedia gir et annet bilde, der du forsøker å fremstille Steiner som rasist ved å bombardere artikkelen med utvalgte sitater tatt ut av all mulig sammenheng og til og med gitt sin motsatte betydning av det Steiner mente. Du sier Steiner har presentert «en rasistisk ideologi». Nei, han har ikke det. Han var påvirket av det verdensbildet praktisk talt alle europeere og amerikanere hadde på hans tid, og i tillegg tenkte han luftige tanker om menneskehetens utvikling, slik han tenkte luftige tanker om svært mye annet. Begrepet «rase» hadde en helt annen betydning den gangen og var akseptert av all mainstream vitenskap. Sammenlign Steiner med påstandene fra «vitenskapen» på hans tid eller årtier etter hans død (biologer og andre naturvitere, medisinere, antropologer) og gjett hvem som kommer best ut. I stedet for å se det helhetlige bildet (Steiners avvisning av rasediskriminering, sterke forsvar for jødene, nazistenes hatkampanje mot Steiner, Steiners tidlige advarsler mot nazismen, og Steiners relativt svake vekt på «raser»), hamrer du på noen få sitater som virker uheldige 100 år senere og bombarderer artikkelen om Steiner med dette. Påstander som man ikke finner i noe seriøst leksikon. Resultatet blir at du driver et åpenbart korstog mot Steiner og indirekte mot den antroposofiske bevegelsen i Norge. Hvis det ikke er meningen å drive korstog mot Steiner og antroposofien bør du revurdere hva du skriver.

 24. Jan Bojer Vindheim
  feb 13, 2011 @ 19:56:44

  Det er ikke jeg som driver et korstog her. Det er du og flere andre som her på vindheimbloggen, på wikipedia og mange andre steder systematisk forsøker å hindre at kritiske perspektiver på Rudolf Steiners ideologi kommer offentligheten for øre. Selv når jeg bøyer meg baklengs for å understreke at jeg ikke oppfatter Steiner som rasist i ordets moderne betydning er det ikke nok. Enhver hentydning til hans raseteoretiske skriverier skal åpenbart fjernes. Dette er organisert historieforfalskning i stor stil.

  Slik historieforfalskning er selvsagt ikke noe spesielt for antroposofer, vi finner det samme i mange andre bevegelser. Det er imidlertid få bevegelser som er så systematiske og utholdende i forfølgelsen av sine kritikere. Dere er heldigvis ikke helt på høyde med scientologene, men pågående nok til at mange er blitt presset til å holde kjeft.

  Hvis det er slik at «alle» var rasister på Steiners tid, er det påfallende hvor lite villige dere er til å innrømme at Der Doktor også var det. Vi utenforstående forventer ikke at antroposofer skal godta alt Steiner har sagt og skrevet (enn si at dere skal lese alle hans tusener av foredrag). Så hvorfor kan dere ikke ta høyde for at noen av hans holdninger er uakseptable, i stedet for å begå karaktermord på enhver som tillater seg å peke på dem?

  Ditt mas om at jeg må trekke fram motsetningene mellom Steiner og nazistene blir å slå inn åpne dører. Både på Wikipedia og i denne bloggen har jeg pekt på motsetningene mellom Steiner og de ariosofiske tenkerne, og understreket at jeg ikke kjenner til noen rasediskriminering blant antroposofer idag.

  Jeg har stor respekt for mye av Steiners arbeide, men som religionshistoriker kan jeg ikke underslå at raseteoriene var et sentralt element i hans historiesyn og i hans menneskebilde.

 25. Åja?
  feb 13, 2011 @ 22:52:00

  Det er du som driver med systematisk historieforfalskning og korstog mot antroposofien (som hovedsakelig består av å kolportere usaklighetene til Peter Staudenmaier). Antroposofer har blitt utsatt for hetskampanjer fra de intolerante, ekstreme og fundamentalistiske helt siden Hitler, så Staudenmaiers hets representerer jo ikke noe nytt. Ei heller hetsen fra humanetikerne, som selv er under beskyldning av sin egen grunnleggers sønn for å være en sekt og som beviselig har mye grums og raseteorier å svare for i sin historie, og som dessuten er en konkurrent til antroposofien på mange vis i det norske alternativlandskapet.

  «Så hvorfor kan dere ikke ta høyde for at noen av hans holdninger er uakseptable»

  Fordi det ikke er hans holdninger, men sitater tatt ut av sammenheng og lest på en vrangvillig og useriøs måte, eller fordi det er foreldet tankegods som ikke er spesielt for Steiner men representativt for hele hans samtid og som ingen har lagt noen vekt på på hundre år?

  Bare ved å nevne antroposofi på samme side som scientologene diskvalifiserer du deg fra enhver seriøs debatt.

 26. Åja?
  feb 13, 2011 @ 23:07:50

  «Hvis det er slik at “alle” var rasister på Steiners tid, er det påfallende hvor lite villige dere er til å innrømme at Der Doktor også var det»

  Ordet «rasist» fantes ikke i Steiners levetid, så Steiner var ikke «rasist». Steiner brukte begrepet «rase» fordi det i hans levetid var det dominerende paradigmet, akseptert av all form for «vitenskap», og som hadde i stor grad en annen betydning enn det har i 2011. Steiner kan bare kalles «rasist», med et begrep fra en annen, i den grad så å si alle i hans levetid kan kalles det, når vi bedømmer folk som levde på 1800-tallet utfra vår egen tids ståsted. De fleste skjønner at det ikke er en særlig meningsfull øvelse. Sammenlignet med sine samtidig, og «vitenskapen» på sin tid, var Steiner av dem som gikk foran i å legge forholdsvis liten vekt på rase og avvise rasediskriminering. Steiner kan dermed kalles «antirasist» med vår tids terminologi, relativt sett (dvs. han en forløper til antirasistene som kom senere, og tok de første skrittene).

 27. Jan Bojer Vindheim
  feb 13, 2011 @ 23:21:44

  Og sånn holder dere på. Baksnakking, bortforklaringer og utenomsnakk. Den ene etter den andre.

 28. Åja?
  feb 17, 2011 @ 18:53:53

  Er det «baksnakking, bortforklaringer og utenomsnakk» å sette hundre år gamle, obskure og lite relevante sitater inn i sin sammenheng? Forstår du at når dere kulturradikalere fører et aggressivt og usaklig korstog mot antroposofer, der steinerskoler sammenlignes med konsentrasjonsleirer eller Steiner urettmessig fremstilles som «rasist», må dere vente at antroposofer på et eller annet tidspunkt blir lei og tar til motmæle, og ser nærmere på deres egen historie? Det er antroposofene, ikke kulturradikalerne og humanetikerne, som har den mest ærerike historien når det gjelder rasisme og mye annet. Dette har Cato Schiøtz grundig dokumentert.

  Antroposofer er altruistiske mennesker som for det meste holder på med sitt og er ikke vant til å bli angrepet, ikke minst fordi det er absurd at noen skulle drive korstog mot nettopp antroposofene, som har æren for omtrent alt som finnes av positive initiativer i Norge (Cato Schiøtz har med rette spurt hvor mye humanetikerne har utrettet med alle sine medlemmer og statsstøtte). Antroposofiske institusjoner er i Norge mainstream og høyt respektert – kongefamilien, statsministeren og utenriksministeren, du finner dem alle der. De som fører korstog mot antroposofien (som stort sett er noen få enkeltpersoner) dummer seg ut. «Argumentene» er så usaklige at det er umulig å ta dem seriøst.

 29. Jan Bojer Vindheim
  feb 17, 2011 @ 19:12:26

  Javisst, javisst. Antroposofer er stort sett kjekke og greie mennesker, men de tåler visst ikke at man setter et kritisk søkelys på gamlefar Rudolf.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: