Krigen mot mannlig omskjæring

Jødiske guttebarn omskjæres den åttende dag etter fødselen (Wikimedia Commons)

Jødiske guttebarn omskjæres den åttende dag etter fødselen (Wikimedia Commons)

Det foregår for tida en omfattende kampanje i Norge for å innføre forbud mot omskjæring av guttebarn. Slik omskjæring er avgjørende for jøder; som et tegn på sin pakt med Gud må de fjerne forhuden på et guttebarn den åttende dag etter fødselen. Også de fleste muslimer og mange andre praktiserer mannlig omskjæring – det blir anslått at hver tredje mann i verden er omskåret.

Mannlig omskjæring er altså en svært utbredt tradisjon med dype kulturelle og religiøse røtter. Det er ingen grunn til å tro at et forbud vil fjerne denne praksisen, og en objektiv vurdering tilsier derfor at den må søkes brakt inn i mest mulig trygge rammer. Helse- og omsorgs-minister Bent Høie er da også i ferd med å legge fram et forslag som vil sikre at omskjæring av gutter utføres på forsvarlig vis innenfor rammene av det offentlige helsevesenet.

Ikke dessto mindre er det mange som ivrer for et totalforbud, eller i de minste et forbud inntil gutten er gammel nok til å samtykke. Blant dem som agiterer for et slikt forbud finner vi barneombud Anne Lindboe, mange leger og ulike politiske miljøer. Den ateistiske organisasjonen Humanetisk Forbund har gått inn for et generelt forbud, men har også møtt motstand hos sine egne.

Felles for forbudstilhengerne er en mangel på forståelse for kulturelle og religiøse tradisjoner, i mange tilfeller også en aggressiv ateisme. Islam-fiendtlige grupper som Human Rights Service bruker naturligvis saka til å angripe islam generelt . Det er derfor naturlig å oppfatte kampanjen for omskjæringsforbud som et utslag av almen sekularisering og generell religions-fiendtlighet.

Lederen i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth bruker den religiøse bakgrunnen som argument mot omskjæring av guttebarn, og stiller rituell praksis opp mot medisinsk nødvendighet. Det er påfallende at han anser fjerning av noen millimeter forhud som et større etisk problem enn fjerning av friske fostre. Det kunne være fristende å oppfatte den hissige debatten rundt forhuden som en bevisst strategi for å fjerne fokus fra de etiske problemene rundt framkalt abort generelt, og «reduksjon av overtallige fostre» spesielt.

Retten til selvbestemt abort har stor aksept i det norske samfunn, og betraktes av meg og mange andre som et viktig framskritt. Blant hovedargumentene er at legale abortinngrep gir langt mindre fare for komplikasjoner, enn «kloke koner og strikkepinner». Det er derfor påfallende at dette argumentet ikke tillegges vekt i debatten om omskjæring. Fjerning av forhuden på små gutter framstilles i propagandaen som et grovt angrep på barnets integritet. Omskjæring betegnes som kjønnslemlestelse og sidestilles systematisk med de langt grovere inngrepene som kalles kvinnelig omskjæring eller FGM.

Som flere har påpekt er det betydelige og grunnleggende forskjeller mellom disse fenomenene.

Framtredende i argumentasjonen til barneombud Lindboe er begrepet «barnets beste». Et slikt begrep er naturligvis bare et honnørord inntil det fylles med konkret innhold, og det konkrete innholdet er i dagens Norge at et barn fra fødselen av skal vurderes løsrevet fra sine foreldre. Barnevernet har flere steder i landet brukt dette begrepet som argument for å fjerne innvandrerbarn fra sin families kulturbakgrunn, og kampanjen mot omskjæring må i stor grad forståes som et angrep på jøders og muslimers religiøse tradisjoner. Norske jøder sier da også at et forbud vil bety at det norske samfunnet trekker deres evner som foreldre i tvil.

Det ligger altså en dyp mangel på respekt for religiøst begrunnede handlingsvalg i kampanjen for å forby mannlig omskjæring. Inngrepet i seg selv er naturligvis langt mindre alvorlig enn de inngrepene i kvinners kjønnsorganer som det sammenliknes med. Kommentarfeltene der spørsmålet diskuteres flommer over av nedsettende utsagn om religion generelt og om jøder og muslimer spesielt. Argumentene forutsetter at all religiøsitet er forkastelig overtro som må vike for reint instrumentelle vurderinger. De som vil forby mannlig omskjæring er imidlertid ikke tilfreds med selv å ha slike holdninger, de ønsker å gjøre sine vurderinger til det obligatoriske grunnlaget også for andre menneskers valg.

8 kommentarer (+add yours?)

 1. Konrad
  apr 12, 2014 @ 18:33:12

  Selv anser jeg omskjæring av gutter (slik det praktiseres av jøder og muslimer) som unødvendig, det er en viss medisinsk risiko og prinsipielt burde det vente til gutten var voksen nok til å gi samtykke. Samtidig kan vi på ingen måte se bort fra hvor rotfestet dette er i religion og identitet generelt, dessuten gjelder det utsatte minoriteter. Spesielt for jøder er omskjæring av guttebabyer viktig (i mindre grad for muslimer). Et forbud vil dermed fungere som et ganske målrettet angrep på jøder og deres religionsfrihet, og vil dessuten sende praksisen under jorden. Med den historien Norge og vesten har i forholdet til den jødiske minoriteten er forbud ytterst problematisk (human-etisk forbund er på ville veier med sin kampanje). Her må medisinske hensyn avveies mot religionsfrihet. Jeg sier derfor som Lars Gule: Jeg er mot omskjæring, men jeg er samtidig mot forbud, jeg er fremfor alt tilhenger av å få praksisen inn i trygge medisinske rammer.

 2. Elin
  apr 13, 2014 @ 10:34:12

  Det skriver: «Inngrepet i seg selv er naturligvis langt mindre alvorlig enn de inngrepene i kvinners kjønnsorganer som det sammenliknes med.»

  Dette er FEIL. Kjønnslemlestelse av kvinner deles i tre typer avhengig av alvorlighetsgrad, hvorav infibulasjon er den alvorligste. Alle er enige om at dette er groteskt og uforståelig. De «mildeste» formene innebærer fjerning av hudfolden som dekker klitoris, prikking eller skraping- dette også heldigvis forbudt. Omskjæring av gutter er MINST like alvorlig som dette, men gutter er desverre ikke enda beskyttet av loven.

  Loven om kjønnslemlestelse sier: ”Den som forsettlig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse.”

  Altså, etter norsk lov er ”kjønnslemlestelse” definert som:
  – et ikke-medisinsk inngrep
  – i kjønnsorganet
  – som gir skader eller varige forandringer

  HOD legger til grunn at rituelle omskjæringer er uten medisinsk begrunnelse og irreversible inngrep. Det følger logisk fra dette at omskjæring av gutter faller inn under definisjonen ”kjønnslemlestelse”.

  Det er derfor helt uforståelig at omskjæring av gutter fremdeles er forbudt i Norge i dag, og det er bare et tidsspørsmål før loven blir utvidet til også å gjelde gutter.

 3. Annelie
  apr 13, 2014 @ 13:27:36

  At dem bruker det som en ting for å ære Gud, opplever jeg som noe som blir feil synes jeg. I bunn og grunn hevder dem at Gud har skapt alt på denne jord, også Kristne mener det, at mennesket er skapet til Guds avbild. Så skal vi se det krass da så burde det å forandre på menneskekroppen være en synd, da man i bunn og grunn er der og forandrer på Guds skapelse.

  Omskjærelse av gutter er visstnok vanlig i USA også?

  Omskjærelse skjer av både gutter og jenter, og burde vel i rettferdighetens navn kalles lemlestelse. Å bruke religion eller hygiene som grunnlag for slik er ikke noe som har troverdighet. Du kan be til Gud og være troende også med det skinnet på, og for renslighet så er det vel bare å ta en dusj?
  For damer er det skadeverk og helseskadelig å bli omskåret.

  Hvis dette i det hele tatt skal gjøres da må det være den som skal omskjæres som skal bestemme mener jeg. Man må vente til guten / jenten er så gammel at den selvstendig kan ta valget, og det skal i så fall gjøres uten påtrykninger fra slekt og venner, eller fra religiøst samfunn.

  Personlig synes jeg det er unaturlig og burde i det hele tatt være forbudt.

 4. Jan Bojer Vindheim
  apr 13, 2014 @ 13:27:56

  Jeg ser det som et utslag av desperasjon at forbudstilhengerne stadig kommer trekkende med de mildeste formene for kvinnelig omskjæring(FGM). For det første er det de grovere formen for FGM som er mest utbredt, og for det andre er også de såkalt milde formene langt mere inngripende enn fjerning av 1-2 millimeter forhud på en gutt.

 5. Elin
  apr 13, 2014 @ 17:34:12

  Innlegget ditt er igjen preget av alvorlige feil.

  For det første: Den mest alvorlige, infibulasjon, er den som er minst utbredt på verdensbasis (ca 10%), men likevel mest vanlig i Norge. Dette fordi den praktiseres i land som Somalia, Etiopia, Eritrea og deler av Kurdistan, land som har høy innvandring til Norge.
  De andre formene derimot (fjerning av klitorishetten, deler av klitoris, del av indre kjønnslepper, prikking, skraping etc) utgjør 90%. Fjerning av gutters forhud er absolutt sammenlignbart med disse formene.

  For det andre: «fjerning av 1-2 mm forhud»? Si meg, er du egentlig klar over hva en omskjæring innebærer?
  Du mener 1-2 CM håper jeg. Faktum er at omtrent 50% (og noen ganger mer) av den mobile huden på penis blir fjernet. På en voksen mann tilsvarer dette ca størrelsen på en gul post-it lapp. (Forhuden er et dobbelsidig hudlag, som gjør det enda mer omfattende.)
  Det finnes mange filmer på youtube, der man kan se hvordan en omskjæring foregår på amerikanske sykehus. Anbefaler både tilhengere og motstandere å se en slik film for å få større bilde av hva som skjer, og hvor mye hud som fjernes.

 6. Jan Bojer Vindheim
  apr 13, 2014 @ 19:27:33

  Skulle like å se en kilde for tallene dine. De samsvarer iallfall ikke med informasjonen på Wikipedia , men hovedargumentet mot å forby mannlig omskjæring er jo at dette er et helt sentralt element i jødisk religiøsitet, og – tillater jeg meg fortsatt å mene- har små, om noen, skadevirkninger.

 7. Elin
  apr 13, 2014 @ 22:08:50

  Du kan lese mer i dokumentene fra Verdens Helseorganisasjon som jeg har lagt ved nederst.
  Når de fleste i Norge hører ordet kjønnslemlestelse, tenker de altså fullstendig fjerning av hele det ytre kjønnsorgan, og sammensying (infibulasjon). «Kun» 10% av lemlestelsene er av denne typen på verdensbasis. Type 1 og 2 er «samlekategorier» og inkluderer litt ulike praksiser, som jeg har skrevet om i innlegget over.

  Det viktige her, er dog IKKE alvorlighetsgraden av lemlestelsen. Faktum er at loven mot kjønnslemlestelse gjelder alle former for inngrep i kjønnsorganet som er:
  Ikke-medisinsk, irreversibelt, gir skader eller varige forandringer.
  Alle disse 4 punktene er oppfylt ved omskjæring av gutter.

  Hvert år blir det kun omskåret 4-5 jødiske gutter i Norge, den store andelen av de ca 2000 er av muslimsk opprinnelse. Det er derfor synd at debatten skal preges av den jødiske skikken/kulturen. Jeg er komfortabel med og trygg på at de få jødiske familiene dette gjelder, vil følge norsk lov, og etter hvert godta at guttene selv kan velge å bli omskåret når de blir 16 år. Motstanden mot omskjæring er faktisk økende blant jøder. Se f.eks http://www.jewsagainstcircumcision.com
  Jeg har selv snakket med en jødisk mor som følte et enormt press for å la sin sønn bli omskåret (mot sin vilje), og som ønsker en aldersgrense/forbud velkommen. Det samme gjelder for mange muslimske mødre, som ikke greier å stå imot presset fra storfamilien.

  Kilder:
  – WHO: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
  http://sml.snl.no/kjønnslemlestelse

 8. Jan Bojer Vindheim
  apr 13, 2014 @ 22:19:59

  Takk for svaret. Jeg mener likevel at det blir feil å forby tidlig omskjæring av gutter. OM jøder (og muslimer) avvikler praksisen er det naturligvis utmerket, men inntil så eventuelt skjer mener jeg det er kontraproduktivt å drive mannlig omskjæring under jorda.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: