GU: Genmanipulerende Ungdom

webimage-F65352DC-248B-4992-9239FD431D027C5EGenteknologi er utvilsomt et spennende fagfelt, et fagfelt som åpner svimlende perspektiver. Faktisk så svimlende for noen at evnen til kritisk tenkning forsvinner. Rettere sagt:  kritikken blir en trussel, en trussel som må bekjempes med hån og spott. Drømmene presenteres som harde fakta.

Det er ingen ydmykhet å spore hos tilhengerne av det genmodifiserte landbruket. GMOer er nødvendig, for å brødfø verden, intet mindre. At bevisene som en slik påstand kunne bygge på er total fraværende spiller ingen rolle. Enhver skepsis til GMOenes velsignelser må bunne i mangel på kunnskap, hevdes det. Forskning som undergraver visjonene må, pr. definisjon, være dårlig forskning. Kritikk av de multinasjonale GM-pushernes påstander sidestilles systematisk med vaksinemotstand, klimaskepsis og troen på at jorda er flat. Mer

Hvordan vil De ha babyen Deres, frue?

510-14228882031146985840Manipulering med   arvematerialet hos mennesker er nå iferd med å bli en realitet. I London har Underhuset nylig sagt ja til en lov som tillater endringer i arvestoffet hos ufødte barn. Hensikten er å unngå at det fødes barn med sjukdommer forårsaket av feil i mitokondriet, en del av arvestoffet som barnet arver fra mor. Noen barn vil unngå å få arvelige sjukdommer på denne måten. Mer

Gylne korporative drømmer

Golden-rice-attack-628x325Sommeren 2013 gikk filippinske aktivister til angrep på et plantefelt der det vokste genmanipulert ris. En stor mengde ungdommer fra organisasjonene KMB og Sikwal-GMO reiv ned gjerdet rundt åkeren og dro opp plantene som vokste der.Aksjonen føyer seg til en lang rekke liknende aksjoner de siste tiåra, der genmodifiserte plantefelt i alle deler av verden er blitt rasert av folk fra miljø-  og jordbruker-organisasjoner.

Argumentene for denne framgangsmåten har spent fra etisk og filosofisk avvisning av manipulasjon med livets grunnelementer, via faglig bekymring for biologisk mangfold, til frykt for industrialisering og avhengighet av kjemisk industri. Motstanden har også bygd på skepsis til motivene hos viktige aktører som Monsanto, og ikke minst på tvil om sikkerheten ved de genmanipulerte sluttproduktene.

Oppmerksomheten rundt slike aksjoner mot GM-plantasjer har vært synkende, men årets aksjon har utløst høylydt forargelse, også fra folk som tidligere har vært skeptiske til GMO, herunder den norske journalisten Øyvind Strømmen.  Årsaken til forargelsen er at man på forsøksfeltet på Filippinene påberopte seg utelukkende høyverdige motiver. Man var i ferd med å dyrke fram en ny ris-sort, Gyllen Ris, som skulle redde millioner av mennesker fra blindhet og underernæring uten å gi profitt til noen, heter det. Motstand mot et så nobelt konsept må fordømmes på det skarpeste, mener internasjonale forskerorganisasjoner. Mer

Notis

GMO krever industrijordbruk

For 150 år siden formulerte biologen Gregor Mendel det som kalles Mendels arvelære. Våre kunnskaper om livets utvikling har blitt langt større siden da, ikke minst har begrepet gen kommet i bruk for bærerne av arve-egenskaper hos biologiske organismer. Studiet av gener har resultert i mange epokegjørende oppdagelser og ligger til grunn for et stort antall biologiske, medisinske, sosiologiske og filosofiske refleksjoner. Herunder har man også utviklet en teknoogi for å endre gener og dermed påvirke egenskapene hos de organismene genene styrer. I moderne laboratorier kan man modifisere gener, og skape genmodifiserte organismer : GMO.

Bruken av genmodifiserte organismer i jordbruket er den økonomisk viktigste anvendelsen av genteknologi, og den anvendelsen som har vakt størst debatt. Store kapitalsterke selskaper som Monsanto har utviklet varianter av viktige nytteplanter der genomet, altså samlingen av gener som utgjør organismens identitet, er modifisert på en slik måte at planten får nye egenskaper. Selskapene sørger for å ta patent på disse organismene og krever betaling av alle som tar dem i bruk. Det er særlig to typer egenskaper som har vært forsøkt introdusert på denne måten, den ene er resistens overfor sprøytemidler, den andre er evnen til å utvikle giftstoffer som motvirker angrep fra skadedyr og mikroorganismer. Mer

Genmanipulerte trusler

Den globale såvareindustrien er dominert av et fåtall firmaer, som også er produsenter av sprøytemidlene GM-organismene trenger.

Også i Norge utsettes vi for et voksende press for å tillate genmanipulerte organismer på åkrene, i butikkene og på matbordet. I disse dager er det to varianter av genmanipulert maissom skal åpne portene.

Det er derfor viktig å gjennomskue de fagre løftene fra GM-industriens lobbyister i norsk administrasjon, og heller låne øre til Vandana Shiva som er en av medforfatterene til en ny rapport om de reelle effektene av å innføre genmanipulerte organismer i jordbruket. Virkningene er de stikk motsatte av det industrien hevder: avlingene øker ikke – men det gjør forbruket av sprøytemidler fra de samme firmaene som selger GM-frøene. Og skadeinsektene forsvinner slett ikke: de blir resistente overfor sprøytemidler som Roundup. Mer