«Narkotiske stoffer»

images

Avgifter på salg av cannabis ventes å tilføre statskassa i California en milliard dollar i året.

Forandringens vinder endrer nå ruspolitikken i mange land. Kriminaliseringen av andre rusmidler enn alkohol er på retur. I USA har  California blitt den åttende delstaten  som legaliserer omsetning av marihuana. Flere delstater ventes å følge etter, det samme vil Canada, mens Uruguay begynte å selge marihuana til registrerte brukere allerede i fjor.

I  det meste av Europa er endringer på vei. Bruk og besittelse av de forbudte rusmidlene tolereres allerede mange steder, og lovendringer vil nok komme når erfaringene fra Amerika siger inn. For Colorado, og andre delstater der cannabis har vært lovlig i flere år har ikke opplevd noen katastrofale konsekvenser, bruken av cannabis blant tenåringer har gått ned og ingen økning i kriminalitet er blitt registrert, derimot kan myndighetene i delstaten glede seg over mange millioner dollar i inntekter fra avgiften på salget.

Også i Norge har det skjedd store endringer i opinionen. Et flertall på Stortinget mener nå narkotikaproblemer må behandles som sjukdom og ikke som forbrytelser. Tilmed Adresseavisa applauderer dette i sin leder 15.desember. Men om holdningene er endret er det fortsatt mange fordommer og misforståelser som sitter igjen, så også hos lederskribenten i Adressa. En viktig forkludrende faktor er selve begrepet «narkotika» og det avledede begrepet «narkotiske stoffer». Disse begrepene skaper inntrykk av viktige felles egenskaper som skiller stoffene på narkotikalista fra legale nytelsesmidler som vin, tobakk og kaffe, Slik er det imidlertid ikke. Det eneste som er felles for stoffene på narkotikalista er nettopp dette, at de står på narkotikalista. Det er ingen biologiske eller kjemiske egenskaper som er felles for disse stoffene.

Bruken av begrepet «narkotiske stoffer» gir ikke bare inntrykk av at det er felles virkninger av hasj, LSD og heroin, det forsterker dessuten den utbredte troen på at alle disse «narkotiske stoffene» er langt farligere enn alkohol. Den som har observert dritfull ungdom på byen og tror cannabis er verre, vil naturligvis protestere mot «frislepp av hasj».

DSc6SzRXUAM0E9E

Mange tror fortsatt at  alle «narkotiske stoffer» er farligere  enn den alkoholen personer på dette bildet har inntatt..

For snart 100 år siden var vin og brennevin forbudt i Norge. Etter få år ble forbudet opphevet; i stedet ble det innført en strengt regulert og kontrollert omsetning av alkohol, med bla. aldersgrenser, kvalitetskontroll, regulerte åpningstider og andre restriksjoner. Få vil på dette grunnlaget hevde at det har foregått et «frislepp av sprit». Skjenkepolitikken er underlagt løpende politisk kontroll, noe som bare er mulig fordi omsetning av alkohol ikke er underlagt totalforbud.

Om Stortinget vedtar å avkriminalisere bruk og besittelse av alle, eller noen, av dagens forbudte stoffer, vil likevel det kriminelle markedet bestå. Bare ved offentlig kontroll av omsetningen kan den svarte økonomien reduseres. Men vellykket regulering forutsetter også at det differensieres mellom de ulike substansene som i dag kalles «narkotika». Det er åpenbart at omsetning av heroin må reguleres langt strengere enn stoffer som marihuana, coca-blader eller khat.

Motivet bak de endringene Stortinget nå skal behandle er først og fremst hensynet til de synlige narkomane, de som er avhengige av de tunge stoffene, først og fremst opioider som heroin. Det er naturligvis et stort og viktig framskritt dersom alvorlig sjuke mennesker får tilbud om hjelp i stedet for å bli hundset, jaget og bøtelagt. En overføring av rusomsorgen fra politi til helsevesen er et viktig humanitært tiltak. Men for det store flertallet brukere av ulovlige rusmidler er det ikke påkrevet med noen medisinsk bistand. Kontrollert omsetning av de lettere rusmidlene vil ikke bare frigi ressurser hos politi og rettsvesen, det vil også frata de kriminelle nettverkene store inntekter, og føre disse pengene  inn i statskassa.

At AP og Høyre nå er villige til å vurdere en forsiktig snuoperasjon, og nærmer seg de standpunktene Venstre og MdG lenge har hatt, er naturligvis positivt. Men evnen til å vurdere situasjonen saklig og prinsipielt er, som alltid i politikken, underlagt hensynet til opinionen. Store partier som AP og Høyre tør ikke utfordre velgernes antatte fordommer på et så følelsesladet område som ruspolitikken. Ikke minst er ordet legalisering  tungt belastet med negativt innhold. Vi skal derfor  ønske endringene velkommen, uten å innbille oss at blir spesielt dyptgripende.

Reklamer

Farvel til Leirelv-korridoren

korridorer[1]

Leirelvkorridoren midt på bildet, Leinstrandkorridoren nederst.

Politikere fra alle partier slutter seg til honnør-formuleringer om miljøet. Og bra er jo det. Litt mindre bra er det at de samme politikerne ikke følger opp i praksis. Et tydelig eksempel så vi i Bygningsrådet i Trondheim den siste dagen i oktober. Da valgte det politiske flertallet å ofre en viktig økologisk korridor på bilismens alter. Vedtaket føyer seg inn i et deprimerende mønster.

Den vestlige delen av Trondheim Kommune er halvøya Byneset, et jordbruks- og villmarksområde med rikt og variert dyre- og fugleliv. Problemet er at denne halvøya er i ferd med å bli isolert fra andre naturområder. Byen og de store transportkorridorene, E6 og jernbanen, danner en tung og tett barriere mellom Bymarka og marka-områdene lenger øst. Denne barrieren brytes bare på to steder; Leirelvkorridoren og Leinstrandkorridoren. Disse to økologiske korridorene er avgjørende for å forhindre innavl blant dyr og planter, og sikre biologisk mangfold på Byneset også i framtida. Mer

Drømmen om sosialisme

Stortinget kommer ikke til å avskaffe  kapitalismen i kommende valgperiode, uansett hvor mange stemmer Rødt og SV måtte få.

download

Teoriene til Karl Marx   har dominert den sosialistiske bevegelsen siden 1850.

I kjølvannet av den franske revolusjonen oppsto grunnlaget for moderne politisk debatt. Det ble mulig å forestille seg grunnleggende endringer i måten samfunnet fungerte og var organisert på. Utover i det nittende århundre ble et stort antall planer for bedre og mere rettferdige samfunn presentert. Mange av disse systemene tok sikte på å fordele samfunnets rikdommer bedre, og etiketten sosialisme ble tatt i bruk på et bredt utvalg av disse. De mest ytterliggående, som forutsatte opphevelse av den private eiendomsretten ble kalt kommunisme. Den tyske forfatteren Karl Marx formulerte det som skulle bli den dominerende varianten, i skarp strid med de anarkistiske variantene til Mikhail Bakunin og Pierre Proudhon.

De fleste anarkister og marxister var enige om at sosialismen bare kunne vinne fram gjennom bruk av makt, og viljen til bruk av makt ble klart demonstrert av Marx og hans tilhengere da de brukte alle organisatoriske knep de rådde over for å sikre seg flertall i den første sosialistiske internasjonalen, og å ekskludere Bakunin og mange av hans tilhengere. De anarkistiske og syndikalistiske retningene fortsatte likevel å utfordre marxistenes dominans, spesielt i Sør-Europa,.

download-1

Sosialdemokrater som Einar Gerhardsen  valgte likevel å bruke demokratiske metoder.

I det tjuende århundre opplevde verden flere kommunistiske revolusjoner, men det ble fort klart at selve det marxistiske tenkesettet hadde sterke autoritære trekk. Den reellt eksisterende sosialismen var ikke like vakker som drømmene. Dette styrket de sosialistene som ønsket å utvikle et mere rettferdig samfunn ved demokratiske og ikkevoldelige midler. Det Norske Arbeiderparti brøt med Moskva og la i likhet med sosialdemokratiske partier i andre land ut på en tung, men etterhvert fruktbar vei mot demokratisk makt. Den sosialdemokratiske reformismen har oppnådd langt mere rettferdige og egalitære samfunn enn de kommunistiske revolusjonære har klart å skape. Naturligvis skyldes dette i stor grad utgangspunktene i Skandinavia og Vest-Europa, men det er åpenbart også knyttet til selve den revolusjonære prosessen.

Væpnet revolusjon innebærer å bruke makt for å tvinge fram sin vilje. Denne viljen forsvinner ikke når de revolusjonære har overtatt samfunnets kommando-poster. Vi ser derfor at det er regelen heller enn unntaket at væpnede opprørere med de edleste hensikter grunnlegger brutale diktatur-stater. Vietnam, Nicaragua og Eritrea er tre tilfeldig valgte eksempler fra vår egen tid.

Dette forhindrer ikke at begrepet sosialisme for mange har en god klang. Det er attraktivt å drømme om et samfunn de de sosiale forskjellene er fjernet, der ingen er fattige eller lider nød. De triste eksemplene på sosialisme i praksis avfeies som beklagelige feilgrep, men en realistisk vei til det sosialistiske paradiset har ingen kunnet peke ut .

Rødt

Tale Hammerø Ellingvåg fra Rødt mener miljøbevegelsen må være «antikapitalistisk»

Det er derfor med en følelse av uvirkelighet vi opplever at representanter for partiet Rødt nå angriper Miljøpartiet de Grønne for å være «for kapitalisme». Heller ikke Rødt tror at Stortinget vil vedta å avskaffe kapitalismen i kommende valgperiode. Det antikapitalistiske sinnelaget koker derfor ned til et krav om fjerne muligheten for private til å tjene på offentlige omsorgsoppgaver, som barnehager skoler og sjukehjem, formulert i slagord som «Nei til velferdsprofitørene». Dette er imidlertid tanker Rødt ikke er aleine om; SV, MdG og mange langt inn i Arbeiderpartiet deler bekymringen for at offentlige midler skummes av kyniske profitører. Det er naturligvis viktig å hindre den utviklinga vi ser på dette området. Det er jo derfor Rødt velger dette som valgkampsak. Å tro at offentlig organisering av tjenestetilbudene er veien til sosialisme, er imidlertid forbeholdt ytterpunktene på høyre-venstreaksen; her møtes Frp og Rødt.

Drømmen om sosialisme er vakker, og mange gode mennesker har båret den fram, ofte med store personlige omkostninger. Å gjøre dagens valgkamp i Norge til et spørsmål om «for eller mot kapitalisme»er imidlertid en avsporing som fjerner oppmerksomheten fra viktige saksområder Stortinget skal ta stilling til, og der det er viktige forskjeller mellom partiene i Norge.

Grønne opprørere og konformister

omu-d1186-03

Det tok ikke lang tid før det rød-grønne byrådet i Oslo la seg ut med Hausmania. Foto: Oslo Museum

(Innlegg i Klassekampen 2.mars 2017)

Det er hyggelig at Klassekampen setter av plass til en diskusjon om grønn politikk generelt og om Miljøpartiet De Grønne spesielt. Det er to sammenhengende problem-stillinger jeg gjerne vil kommentere; blokkuavhengighet og reformisme. Mer