Barzani spiller høyt

880df797037d8bf15c824e4d9baf2312_l

Massoud Barzani. president på overtid i Kurdistan-Irak

Massoud Barzani, som sitter på overtid som kurdisk president, har overraskende  tilbudt seg å  gå av  og overlate plassen til en midlertidig president inntil det kan avholdes nyvalg. Barzani leder partiet KDP, og har naturligvis KDPs støtte. Alle de andre viktige partiene    2 store og tre mindre  – har lenge krevd hans avgang. Men siden ingen har forventet at han virkelig skulle gå av, er det heller ingen kandidat til å ta over. Barzanis utspill tvinger opposisjonen til  å finne en slik kandidat, og baktanken er åpenbart å demonstrere at ingen annen enn Massoud Barzani kan fylle posten.

Barzanis erklæring er med andre ord ledd i et politisk spill,  og ikke et alvorlig tilbud om å overlate jobben som president til noen andre, men det er også et tegn på at den massive kritikken har hatt en virkning.  Og kritikken kommer ikke bare fra de andre partiene, men fra store deler av befolkningen. Kurdistan er rammet av en alvorlig økonomisk krise og en  kostbar krig mot ISIL.  To millioner flyktninger fra krigen fyller  ikke bare de mange  teltleirene organisert av Norsk Folkehjelp, Røde Kors og andre internasjonale organisasjoner, men også halvferdige bygninger og andre krypinn i byene.

Den økonomiske krisa  rammer befolkningen hardt. De mange offentlig ansatte, som sjelden eller aldri får utbetalt  lønning, demonstrerer i gatene. Mange lærere har gått til streik. Raseriet retter seg i stor grad mot Barzani-klanen som gjennom KDP kontrollerer det meste av regionen. Opposisjonen, med protestpartiet Gorran (Forandring)  i spissen, anklager KDP for å tilegne seg betydelige deler av de store  oljeinntektene, men krigen må  selvfølgelig også ta store deler av skylda for den økonomiske krisa.

20112016155649692443247-840210436636152487041222454

Yousif Mohammed, president i det kurdiske parlamentet, blir av Barzanis parti nektet adgang til hovedstaden

I det kurdiske parlamentet som ble valgt i 2013  er KDP største parti, men har ikke flertall. De to store partiene PUK og Gorran er tilsammen større enn KDP. Det er også to viktige islamistpartier og flere småpartier i parlamentet, men etter at  de folkevalgte i fjor høst nektet å forlenge Barzanis presidentperiode, har KDP satt parlamentet ut av funksjon.  Parlamentets president, Dr. Yousif  Mohammed fra Gorran blir av KDPs sikkerhetsfolk nektet å reise  inn i hovedstaden Erbil.  Fire regjeringsmedlemmer fra Gorran har også blitt sparket, og erstattet med folk fra KDP. Etter dette har parlamentet ikke vært samlet.

Ved direkte valg ble Barzani i 2009  valgt til president med nesten 70% av stemmene. Hans mandat  utløp i  2013, men ble   i2015 forlenget av  parlamentet etter  hissig debat. Det ble ikke enighet om noen ny forlengelse i fjor høst; Barzani har fortsatt å fungere uten demokratisk mandat. Hans tilhengere hevder at ingen andre kan fylle denne viktige stillingen. Det er dette som nå blir stilt på prøve.

De to store  partiene PUK og Gorran, som har inngått en samarbeidsavtale, har naturligvis flere dyktige politikere å lansere som presidentkandidat. Gorrans leder, Nawshirwan Mustafa, en berømt kommandant fra geriljakrigen mot Saddam Hussein, blir raskt nevnt. Mustafa har imidlertid sagt at han ikke ønsker jobben, fordi administrasjonen er pakket med KDP-lojalister. «Som president i Arbil ville jeg ikke  kunne gjøre annet enn å røyke og drikke te. De kan jeg gjøre mere behagelig hjemme i Suleimania» skal han ha sagt.  Og den situasjonsbeskrivelsen kan en annen mulig presidentkandidat skrive under på. Barham Salih fra PUK var nemlig statsminister i to år, den gang KDP og PUK delte regjeringsansvaret. Han gikk til jobben med stor reformiver, men alle hans initiativ ble blokkert,  ikke bare  av KDP men også av Salihs motstandere i PUK.

Barzanis utspill kom etter at parlamentspresident Mohammed i en tale erklærte at demokratiet i Kurdistan er satt ut av funksjon. Utspillet  står i klar motsetning til KDPs tidligere avvisning av kompromiss. Opposisjonspartiene har tatt Barzanis utspill på alvor, og  erklært seg villige til  å gå inn i forhandlinger, selv om Gorran har uttrykt sterk tvil om muligheten for å oppnå enighet om veien ut av krisa.

Barzani har med dette jekket opp potten i det politiske spillet. Det gjenstår å se om han og hans parti kan innkassere gevinsten.

Havet gir og havet tar

imgres

Merder ved kysten. foto: Naturvernforbundet

Norge er et land med lang kyst. Helt fra de første mennesker ankom landet har ressursene fra havet vært en vesentlig del av eksistens-grunnlaget. Derfor har Norge blitt en ledende fiskerinasjon og en ledende skipsfartsnasjon. Men selv ikke den dyktigste fisker finner alltid fisk, derfor har glupe hoder begynt med fiskeoppdrett. De runde merdene som i store antall stiger opp av sjøen langs kysten vår gir gode inntekter til mange mennesker og sikrer eksistensen til en rekke lokalsamfunn.

Men mange individer på liten plass er en oppskrift på epidemier og andre miljøproblemer, enten det dreier seg om laks eller folk. De siste dagene har media vist bilder fra oppdrettsanlegg utenfor Frøya der hundretusener av laks svømmer rundt med store sår som følge av luseangrep. Dette er naturligvis uakseptabelt i et dyrevernperspektiv. Kjemikalier som brukes for å fjerne lusa gir på sin side miljøproblemer som kommer i tillegg til de betydelige normale utslippene fra merdene. Mer

Superbussen kommer !

1200027758-1000x6671Mens Bergen bygger bybane og Oslo utvider T-banenettet er det vedtatt at Trondheim skal satse på bedre busstilbud. Det nye! og bedre! tilbudet markedsføres under navnet superbuss, som sies å være norsk versjon av det som på fint kalles Bus Rapid Transit. Med lavere kostnader enn bane og større fleksibilitet skal superbussen –  bybanen på gummihjul –  gi de reisende et tilbud som vil ha økt attraktivitet og samtidig ta høyde for utfordringene som følger av økende folketall.

Glanseksemplet på BRT kommer fra Curitiba i Brasil der systemet har fungert siden 1991 som ledd i byens offensive miljøsatsing.   BRT-systemet i Curitiba er utformet som et bybanesystem med gode holdeplasser, egne traseer og hyppige avganger. Flere byer i andre verdensdeler har blitt inspirert av det som synes å gi bybanens fordeler uten de høye kostnadene.       Mer

Cannabisforbudet vakler

colorado-medical-marijuana-group-argues-weed-is-safer-than-boozeVelgerne i USA skulle 8. november ikke bare utpeke en ny president i verdens mektigste land, Mange av dem skulle også ta stilling til den legale situasjonen for cannabis.

I fire av de fem delstatene der legalisering sto på kartet, stemte et flertall for å tillate bruk av cannabis for alle voksne, i ytterligere fire delstater – av fire mulige – stemte et flertall for å tillate cannabis brukt som medisin. Med dette er det åpenbart at cannabis-forbudets dager går mot slutten, noe som bekreftes av opinionsmålinger der over 50% av amerikanerne i flere år har erklært seg som tilhengere av å legalisere weed. Mer

Helhetlig vannforvaltning

Alt vann i Norge skal nå  få akseptabel kvalitet ved hjelp av et direktiv fra EU.

 Uten at det får noen stor oppmerksomhet i media, foregår gjennomføring av EUs vanndirektiv i ti vannregioner over hele Norge. De fleste styringsgruppene er befolket av ordførere og fylkesordførere, men i tre regioner har MdG fått ansvaret for å lede dette arbeidet: Vannregion Vestviken ledes av Hanna Lisa Matt, Vannregion Hordaland ledes av Tom Sverre Tomren og Vannregion Trøndelag ledes av meg.

vannregion

Vannregion Trøndelag er delt inn i 12 vannområder, og omfatter vassdrag som krysser både fylkesgrenser og landegrenser

Det er ikke uten grunn vi Grønne er satt inn i disse rollene. Dette er nemlig et arbeid som griper direkte inn i utviklinga av et økologisk forsvarlig samfunn og som legger økologisk helhetstenking til grunn.

Vann blir gjerne karakterisert som vårt viktigste næringsmiddel, tilgang på reint vann er en forutsetning for menneskelig liv, og for de fleste andre livsformer, flora så vel som fauna. Vanntilgang er en forutsetning for mange typer næringsvirksomhet; og vassdrag, innsjøer og hav har i tillegg viktig estetisk verdi. Mer

Høy pris for en messe

 

16276191.PDF

Den foreslåtte storhallen vil dominere landskapet rundt elveslyngen

Sommerens store debatt i Trondheim har dreidd seg om Trondheim Spektrum. Dette idretts- og messeanlegget, omgitt av Nidelva på tre kanter, har lenge hatt en håpløs plassering i enden av ei boliggate med vanskelige trafikkforhold, Det ligger dessuten på et svært synlig sted, i hjertet av byens kulturlandskap. Planer om utvidelser har versert lenge og det lot til å være tverrpolitisk enighet om at utbygging måtte skje på samme sted som før, der idrettsanlegget har spist mere og mere av et grøntområde som i sin tid ble donert byen til bruk som park.

Idrettsrådet og messearrangører ivrer for mere og større, og har fått utarbeidet er forslag til nybygg som bryter alle grenser for hva man kunne forestille seg på ei slik sentral og vakker tomt. Rådmannen i Trondheim la fram saka i juli, i et framlegg der bekymringene over problematiske aspekter av prosjektet er framtredende. At konklusjonen likevel anbefaler utbygging og henviser problemene med trafikk, byforming osv til seinere avklaring, må tilskrives direkte politisk inngripen på et seint stadium i prosessen.

Også Statens Vegvesen og politiet fraråder prosjektet, i likhet med Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag. For Arbeiderpartiet skal det likevel mye til for å stanse ei utbygging der ordet «idrett» inngår i prosjektbeskrivelsen, og AP har – med ulike partnere – mobilisert flertall for å neglisjere innvendingene både i Formannskapet i Trondheim og i Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag (der undertegnede sitter).

Så trakk altså Høyres Ingrid Skjøtskift i nødbremsen og krevde at lokaliseringa måtte gjennomgås på ny. For dette fortjener Skjøtskift og Høyre ros, skjønt det nok ligger vel så mye politisk taktikk som omsorg for bymiljøet bak utspillet. Høyre drømmer naturligvis om å erstatte Arbeiderpartiet som ordførerparti i trønderhovedstaden, og tenker at de da må øke sin troverdighet som motpol til Arbeiderpartiets brutale byformingspraksis

Høyre har ingen bedre fortid i slike saker enn AP, tvert imot har de to gått sammen om det meste.  Men i denne saka har Høyre rett. Det foreslåtte anlegget vil føre til ei grunnleggende og svært betenkelig endring av et viktig byrom. Rådmannen i Trondheim skriver: «For landskap og byform vil det nye anlegget være utfordrende og medføre en varig endring av måten Midtbyhalvøya, elveslyngen og Skansen framstår på.»

Den foreslåtte utbygginga vil altså omskape et sentralt element i bystrukturen. Det foreslåtte bygget vil ruve over elveslyngen. Arkitektonisk er det lagt til grunn ei utforming som viderefører dagens kasseform, bare i større skala. Vakkert blir det avgjort ikke, selv om rådmannen også her ber om at en skal arbeide videre for å dempe det skrekkelige synet av denne betongkassa byens hjerte. Rådmannen ber om at virkningen for byrommet utredes nærmere, men det er vanskelig å se hvordan den visuelle og fysiske effekten av et bygg på denne størrelsen kan unngå å dominere landtungen i elveslyngen fullstendig. Noen meter lenger øst oppføres nå den nye katolske domkirka, et vakkert bygg tilpasset sine omgivelser på en god måte. Kontrastene mellom dette moderne kirkebygget og Trondheim Spektrum kunne knapt vært større.

Noen av forkjemperne for Monsterhallen påberoper seg at det er spesielt miljøvennlig med en hall som mange kan nå til fots, men det skal god fantasi til for å hevde at Nidarø har gode kollektivforbindelser. Tilreisende tar seg gjerne fram med taxi, som i likhet med tungtransporten og mange andre som skal til til messehallen kjører ned Klostergata. Gata er idag preget av køer og forstoppelse, ikke bare ved store arrangementer, men som følge av den daglige tilbringertjenesten til håndballkampene. Når den nye legevakta kommer i Mauritz Hansens gate er det fare for betydelige problemer for sjuketransportene dersom monsterhallen skulle bli bygd. Så er det på ramme alvor foreslått å «oppgradere» gangbrua fra Ila, slik at trailere med utstyr til de store arrangementene kan kjøre der. Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte over uforstanden i et slikt forslag. Miljøvennlig er det iallfall ikke.

13413559_568040973376544_5133219052082594399_n.jpgIkke minst er det en farlig konflikt mellom utbygging og naturmiljø. Elveslyngen er uvanlig rik både i flora og fauna  til å ligge midt i en storby som Trondheim. Området har «regional svært stor verdi/nasjonal verdi» ifølge NTNU, og trenger sårt en høyere vernestatus. Økt aktivitet i tilknytning til den nye storhallen vil uunngåelig bety økte forstyrrelser for fugler og dyr som holder til i strandkanten.

Det er altså en rekke uavklarte problemer den foreslåtte utbygginga vil forårsake. Rådmannen i Trondheim skriver at disse problemene må bearbeides videre. Det er både naivt og farlig å tro at kosmetisk bearbeidelse av det foreliggende forslaget vil kunne hjelpe i nødvendig grad. Det eneste riktige fra miljø og byplanleggings-perspektiv blir derfor å finne en annen plassering, uten disse problemene.

En bro for mye for kurderne?

Turkey-Jarablus-Syria

Den kurdiske YPG-geriljaen, tilhørende partiet PYD, har vært de viktigste bakkestyrkene i kampen mot ISIL i Syria. Med amerikansk flystøtte har de tatt makta i store områder. YPG holder hele grensa mellom Syria og Tyrkia fra Irak til Eufrat. Men både USA og Tyrkia har advart PYD mot å krysse over til vestsida av Eufrat, noe de må gjøre for å nå sitt erklærte mål om å etablere en korridor til den kurdisk-befolkede Afrin-enklaven. Erdogan har flere ganger truet med militære angrep på kurderens autonome region, Rojava, dersom Eufrat ble krysset.

Advarselen til tross, USA ga flystøtte da YPG som hovedstyrke i alliansen , SDF, tok en viktig bro over Eufrat og etterhvert også den viktige byen Manbij der ISIL hadde hatt makta i tre år. Manbij skal være overlatt til lokale krefter, men SDF har rykket videre både vestover i retning Afrin og nordover mot grensebyen Jarablus. Dette har blitt for mye for deres fiender. Mer

Previous Older Entries